Dossiers en families

Parent Previous Next


       Dossiers

       Families


Dossiers

Genealogische gegevens worden opgeslagen in dossiers. Een dossier kan diverse families bevatten. Een dossier is een afgeronde eenheid: alle gegevens zijn in één database opgeborgen.

Voor het werken met dossiers is er in het hoofdscherm de knop: .

Drukken op deze knop geeft b.v. het volgende scherm:Men kan hiermee:

Dossier openen

Dossier aanmaken

Dossier koppelen

Dossier verwijderen


Openen van een dossier:

Klik de gewenste aan en druk daarna op de Klaarknop. Dubbelklikken op het gewenste dossier opent deze ook.


Aanmaken van een nieuw dossier:

Met de knop Maak een nieuw dossier aan  kan een nieuw dossier worden aangemaakt. Hiervoor is een aantal gegevens nodig, die met het volgende scherm kunnen worden opgegeven:Geef eerst de Naam nieuwe dossier. Vul een goed herkenbare naam in. Onder deze naam zal het dossier binnen GENEAAL bekend zijn.

Vervolgens moet aangegeven worden in welke Windowsmap het dossier moet worden opgeborgen (velden bij Opslaan in map:). Er kan direct een Windowsmap worden ingetikt (b.v. C:\OnzeFamilie) of men kan klikken op de knop Kies een map .... Hierna verschijnt een mogelijkheid om een Windowsmap te selecteren, of eventueel hier een nieuwe map aan te maken:N.B. Onder Windows98 is het niet mogelijk om in bovenstaand scherm een nieuwe map aan te maken! De nieuwe map moet hier eerst onder Windows al zijn aangemaakt m.b.v. de Verkenner.


Het volgende zou resultaat kunnen zijn van het invullen:o  het nieuwe dossier heet: Jansen

o  opgeborgen op schijf D:, onder de windowsmap D:\Jansen

De standaard Klaarknop  maakt het dossier aan. De standaard Afbreekknop breekt het hele proces af.


Koppelen met een bestaand dossier:

Met de knop Koppel met een  dossier    kan een bestaand dossier worden bekend gemaakt aan GENEAAL. Hiervoor is een aantal gegevens nodig, die met het volgende scherm kunnen worden opgegeven:Geef eerst de Naam dossier:. Vul de juiste naam in. Onder deze naam was het dossier al eerder binnen GENEAAL bekend.

Vervolgens moet aangegeven worden in welke windowsmap het dossier zich bevindt (Koppelen met map:).

Het invullen van de windowsmap gaat op de zelfde manier als bij het aanmaken van een nieuw dossier. Het enige verschil is dat bij het koppelen uiteraard geen mogelijkheid is om een nieuwe Windowsmap aan te maken.


In bovenstaand scherm zijn de gegevens al ingevuld: aangegeven is dat:

o  het te koppelen dossier heet: Testdossier

o  opgeborgen is op schijf C:, onder de windowsmap C:\Testmap

De standaard Klaarknop  maakt het dossier aan. De standaard Afbreekknop breekt het hele proces af.


Verwijderen van een bestaand dossier:

Met de knop Verwijder een  dossier   kan een bestaand dossier worden verwijderd uit de administratie van GENEAAL. Hiervoor is alleen de naam van het dossier nodig: deze is reeds aangeklikt, anders was de knop verwijder dossier niet te bedienen.


Er wordt ter bevestiging gevraagd of het gekozen dossier echt moet worden verwijderd. Men kan nog ontkennend antwoorden!


N.B. Het dossier wordt alleen uit de administratie verwijderd, de gegevens blijven in de Windowsmap bewaard!


Families

Binnen een dossier bestaan families. Voor het werken met families is er in het hoofdscherm de knop:  .

Drukken op deze knop geeft het volgende scherm:Men kan hiermee:

Familie openen

Familie aanmaken

Familie leegmaken


Openen van een familie:

Klik de gewenste aan en druk daarna op de Klaarknop. Dubbelklikken op de gewenste familie opent deze ook.


Aanmaken van een nieuwe familie:

Met de knop Maak een nieuwe familie  kan een nieuwe familie worden aangemaakt. Hiervoor is de naam van de nieuwe familie nodig, die met het volgende scherm kan worden opgegeven. Ook kunnen hier de tussenvoegsels en de familienaam worden vermeld. Deze laatste worden gebruikt bij het scherm voor het wijzigen van de persoonsgegevens (F11-knop).Vul de gewenste naam in en klik op de Klaarknop. Men keert nu weer terug naar het menu voor het kiezen van een familie. De nieuw aangemaakte familie zal hier nu ook in de lijst staan, en kan eventueel gekozen worden.


Het leegmaken van een familie:

Met de knop Verwijder deze familie MET ALLE GEGEVENS  kan een hele familie worden verwijderd. Deze actie is gevaarlijk! Er wordt dan ook om bevestiging van de actie gevraagd, zodat niet door een per ongeluk aangeklikte knop alle gegevens verwijderd worden!

Mocht men toch een familie per ongeluk hebben leeggemaakt, dan kan dit alleen worden hersteld door een reservekopie van dit dossier in te lezen.


N.B. Men kan overigens alleen een familie leegmaken wanneer er geen relaties van personen in deze familie met personen buiten deze familie bestaan!