Het zoeken van gegevens

Parent Previous Next

Met de knopkan op verschillende manieren kan naar gegevens worden gezocht.
Men kan zoeken naar:
       persoonsnaam
       persoonsnummer
       relatie
       relatienummer
       speciale relatie
       personen met een relatie buiten de familie
       stamhouders

       extra velden

Daarnaast kan men ook:

       verwantschap bepalen


N.B. Alle zoekmogelijkheden die meer dan één resultaat kunnen opleveren, geven hun resultaat in de onthoudenlijst. Wanneer er meer dan 500 gevonden personen zijn dan wordt de zoekfunctie afgekapt.


N.B.2 Wanneer er geen extra velden in het dossier zijn ingesteld, zijn de zoekmogelijkheden Extravelden persoon en Extra velden relatie gedimd.

Bij alle zoekmogelijkheden moeten eerst de zoekgegevens worden ingevuld, daarna start de Uitvoerenknop het zoeken. De zoekfunctie kan worden afgebroken met de Annuleerknop.


TIP:        CTRL-N gaat direct naar het zoekscherm voor persoonsnummers
       CTRL-R gaat direct naar het zoekscherm voor relatienummers

Zoeken naar persoonsnaam


In het zoekscherm is in het vak Achternaam of patroniem alvast de familienaam ingevuld. Is die niet goed , dan kan er gewoon "overheen" worden getypt. Het vak Voorna(a)m(en) kan ook leeg blijven.
N.B. Wanneer er geen achternaam is, wordt automatisch op patroniem gezocht. Is er wel een achternaam, wordt het patroniem genegeerd.


Er zijn verschillende opties:

Zoeken op verwante namen: geef alle personen waarvan de namen op de opgegeven namen lijken.

Zoeken op exacte namen: geef alle personen waarvan de namen precies hetzelfde zijn als de opgegeven naam, zonder te letten op hoofd- en kleine letters. Men kan ook gebruik maken van z.g. "wild cards": gebruik een '*' voor nul of meer willekeurige tekens en een '?' voor precies één willekeurig teken. Voorbeeld: "Wil*mina"zoekt zowel naar Willemina als naar Wilhelmina.

Verder kan worden aangegeven dat niet alleen in de huidige maar in alle families van dit dossier moet worden gezocht.

Zoeken naar persoonsnummer


Vul een persoonsnummer binnen deze familie in. Wanneer deze bestaat, dan worden de gegevens van die persoon direct getoond.

Zoeken naar een relatie

Deze mogelijkheid van het zoeken van een relatie heeft twee achternamen (of patroniemen) nodig. Zie hiervoor het voorbeeld in bovenstaande figuur. De resultaten worden in de onthoudenlijst gegeven.

Zoeken naar relatienummer

Deze zoekmogelijkheid is vrijwel gelijk aan het zoeken naar een persoonsnummer. Vul hier natuurlijk een relatienummer in.

Zoeken naar een speciale relatie

Deze uitgebreide mogelijkheid van het zoeken van een relatie heeft veel gegevens nodig. Zie hiervoor het voorbeeld in bovenstaande figuur. De resultaten worden in de onthoudenlijst gegeven.


Zoeken naar personen met een relatie buiten de familie

Deze zoekfunctie vraagt (uiteraard) geen zoekargumenten. De resultaten verschijnen in de onthoudenlijst.

Zoeken naar stamhouder(s)

Deze zoekfunctie vraagt ook geen zoekargumenten. De resultaten verschijnen in de onthoudenlijst. De functie is handig wanneer een GEDCOM-bestand is ingelezen, waarvan men niet weet wie de stamhouder is.
N.B. Deze functie geeft een verzameling personen die in aanmerking komen om stamhouder te zijn. Controleren van de resultaten is altijd nodig!

TIP:
Met behulp van de knop   kunnen naamgegevens van het Windows-prikbord worden gekopieerd. Op het prikbord moet staan:
óf  Achternaam, Voornaam tussenvoegsels
óf  Voornamen tussenvoegsels Achternaam
Dit is vooral handig wanneer namen uit een EXCEL- rekenblad moeten worden opgezocht (b.v. bij controle van b.v. GenLias-Monitor-gegevens)


Zoeken naar extra velden

Met deze functie kan men naar tekst zoeken in de extra velden bij een persoon of een relatie.

Er verschijnt:Kies eerst het gewenste veld, geef dan de te zoeken tekst in. De personen die voldoen worden in de Onthoudenlijst geplaatst.

Het zoeken in extravelden bij een relatie gaat op dezelfde wijze.


N.B. De eerste letter van de veldnaam (een t of een m) geeft aan of het een tekst- of een memoveld betreft.


Zoeken naar verwantschap tussen twee personen


 Met deze knop uit het hoofdscherm start men het zoeken naar verwantschap tussen twee personen.


Er verschijnt het volgende scherm:Het is de bedoeling dat er twee personen vanuit de Onthoudenlijst naar dit scherm worden "geschoven": Kies met de muis een persoon in de Onthoudenlijst, houd de linkermuis ingedrukt en schuif de persoon naar dit scherm en laat de linkermuis knop los.

Doe dit zelfde met de tweede persoon. Klik daarna op de Uitvoerenknop.


N.B. Als eerste persoon wordt de huidig vermelde persoon op het hoofdscherm al vooringevuld. Wanneer dit niet de goede persoon is, schuif er dan een andere naar toe.


Indien er een verwantschap wordt gevonden, verschijnt de volgende soort notitie:Behalve de twee personen, wordt in vet de gemeenschappelijke voorouder vermeld. De kwartieren van beide personen tot aan de gemeenschappelijke voorouder geven de eigenlijke verwantschapslijnen.