De opdrachten van de sjabloontaal

Parent Previous Next

De opdrachten


N.B. Voor de beschrijving van de opdrachten worden de volgende conventies aangehouden:
woorden uit de taal: cursief, b.v. geboorteplaats
tekst: rood, b.v. geboren
uitvoer: vet bruin, b.v. geboren in Arnhem

opdracht: blauw, b.v. test

De taal bevat de volgende soorten opdrachten:
               tekst
               veld
               optie
               keuzeoptie
               bijdrage
               keuzebijdrage
               test
               samenvoeging

Daarnaast  zijn er de "pseudo-opdrachten" sectie en instellingen

N.B. In de weergave van de velden en sectienamen is het gebruik van hoofd- en kleine letters toegestaan. Dit maakt geen verschil.


N.B. In sommige tekstdelen kunnen twee vormen (voor mannelijk en vrouwelijk) worden opgeborgen. Deze twee vormen moeten worden gescheiden door een "$".


Voorbeeld:

Veld begrcremtekst  kan luiden voor een Frans sjabloon:


   fut inhumé$fut inhumée|fut incinéré$fut incinérée

Het gedeelte voor "|" (voor de begrafenisgegevens) is opgedeeld in twee delen, gescheiden door een "$". Het eerste stuk wordt gebruikt wanneer voor een man begrafenis gegevens moeten worden weergegeven, het tweede stuk voor een vrouw.


Dus: Jean Le Grand fut inhumé .... en Marie Le Grand fut inhumée ...


Deze constructie kan worden gebruikt voor tekstdelen in de volgende velden:


            "relatietekst1",  "relatietekst2"  en  "begrcremtekst"


en voor  de. instellingsteksten:


             geb., ged., overl., begr., gecr

De opdracht: tekst

tekst: wordt eenvoudig uitgevoerd als tekst

Voorbeeld:

Opdr.:

niet verder uitwerken


Uitvoer:

niet verder uitwerkenN.B. Om tekens die tot de taal behoren (zoals {,},[,],<,>,/,\,|,",#,&) uit te kunnen voeren, moeten ze voorafgegaan worden door &. Er is nog de volgende speciale combinatie: &n, deze genereert een nieuwe regel.

De opdracht: veld

veld: indien het veld niet leeg is wordt de inhoud van het veld uitgevoerd.
Velden worden genoteerd als: {veldnaam}.
Er zijn vele velden mogelijk, zie Lijst veldnamen. De meeste velden hebben de waarde van de overeenkomende gegevens uit de database van GENEAAL.
Alleen de velden relatietekst1, relatietekst2 en begrcremtekst worden in het sjabloon zelf gedefinieerd.
Voor extravelden, indien gedefinieerd in Geneaal wordt als naam gebruikt extrapers  en extrarel. De sjabloontester weet niet de namen van de extravelden. Daarom wordt alleen het rangnummer van het veld meegegeven, voorafgegaan door een ~.

Voorbeeld:

       {extraveldpers~2}


Voorbeeld:

Opdr.:

geboren in {geboorteplaats}


Uitvoer:

wanneer geboorteplaats niet leeg is:

geboren in Arnhem


maar wanneer geboorteplaats wel leeg is:

geboren in


Er is een uitgebreidere versie van een veld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indicator: indicator.veldnaam. Deze indicator geeft aan welk veld wordt bedoeld.
In een sectie kunnen meerdere personen worden gebruikt, b.v. de persoon zelf, zijn echtgenote, zijn ouders etc.

Om aan te geven welke persoon wordt bedoeld bij een veld wordt de indicator gebruikt.
Er zijn de volgende indicatoren:
       echtg
       vader
       moeder
       vaderechtg
       moederechtg

N.B. Wanneer geen indicator wordt genoemd, betreft het de persoon zelf.

Voorbeeld:

Opdr.:

{totalenaam} is de zoon van {vader.totalenaam}

Uitvoer:

wanneer de vader bekend is:

Hendrik van Welen is de zoon van Jan van Welen


wanneer de vader niet bekend is:

is de zoon van

De opdracht: optie

Een optie bestaat uit een aantal opdrachten, tussen [ en ].
Indien tenminste één van de voorkomende velden binnen de optie niet leeg is wordt de tekst van de optie uitgevoerd. Wanneer alle voorkomende velden binnen de optie leeg zijn, wordt dus niets uitgevoerd.


Voorbeeld:

Opdr.:

[geboren in {geboorteplaats}]


Uitvoer:

wanneer geboorteplaats niet leeg is:

geboren in Arnhem


maar wanneer geboorteplaats wel leeg is:N.B. binnen de optie kunnen alle bestaande opdrachten worden gebruikt, ook de optie zelf!

Voorbeeld:

Opdr.:

[geboren[ in {geboorteplaats}][ {geboortedatum}]]

Uitvoer:

wanneer geboorteplaats en geboortedatum niet leeg:

geboren in Arnhem op 11-10-1944


wanneer geboorteplaats leeg is en geboortedatum niet leeg:

geboren op 11-10-1944


wanneer geboorteplaats niet leeg is en geboortedatum wel leeg:

geboren in Arnhem


wanneer geboorteplaats leeg is en geboortedatum leeg:N.B. het voorzetsel op voor de datum wordt door GENEAAL ingevoegd wanneer deze optie is gezet bij Bijzondere Functies, Tekstdelen wijzigen


N.B. Er is een bijzondere vorm van de optie: in dit geval wordt na het laatste ] een * geplaatst. In dit geval wordt de uitvoertekst van de optie niet gewoon in de uitvoertekst geplaatst, maar als voetnoot (wanneer dit mogelijk en in Geneaal ingesteld is tenminste).
De opdracht: keuzeoptie

De keuzeoptie is een samenvoeging van twee opties: wanneer de eerste niets oplevert, wordt de tweede uitgevoerd. De opties worden gescheiden door een |.


Voorbeeld:

Opdr.:

[geboren in {geboorteplaats}|gedoopt in {doopplaats}]

Uitvoer:

wanneer geboorteplaats niet leeg is:

geboren in Arnhem


maar wanneer geboorteplaats wel leeg is, maar doopplaats niet:

gedoopt in Utrecht


wanneer beide leeg zijn:N.B. Er is een bijzondere vorm van de keuzeoptie: in dit geval wordt na het laatste ] een * geplaatst. In dit geval wordt de uitvoertekst van de keuzeoptie niet gewoon in de uitvoertekst geplaatst, maar als voetnoot (wanneer dit mogelijk en in Geneaal ingesteld is tenminste).

De opdracht: bijdrage

Bijdrage: dit is een bijzondere vorm van de optie. Het verschil met een optie is dat de velden binnen een bijdrage niet meetellen bij het al dan niet leeg zijn, wanneer de bijdrage wordt gebruikt binnen een optie of keuzeoptie. Een bijdrage staat tussen < en >.


Voorbeeld:

Opdr.:

[<{relatietekst1}> {huwelijksdatum}]

(wanneer relatietekst1 bevat: tr.)

Uitvoer:

wanneer huwelijksdatum niet leeg is:

tr. op 07-01-1789


wanneer huwelijksdatum wel leeg is:
(ondanks dat relatietekst1 niet leeg is!)N.B. In een bijdrage kunnen worden gebruikt: tekst, veld en test
De opdracht: keuzebijdrage

Keuzebijdrage: dit is een samenvoeging van twee bijdragen: wanneer de eerste niets oplevert, wordt de tweede uitgevoerd. De bijdragen worden gescheiden door een |.


Voorbeeld:

Opdr.:

[<{roepnaam}|{voornamen}> is geboren {geboortedatum}


Uitvoer:

wanneer roepnaam en geboortedatum niet leeg zijn:

Henk is geboren op 23-08-1967


wanneer roepnaam wel leeg is, maar voornamen en geboortedatum niet leeg zijn:

Hendrik Jan is geboren op 23-08-1967


wanneer  roepnaam  of voornamen niet leeg zijn, maar geboortedatum wel leeg is:


De opdracht: test

Test is een bijzondere vorm van een veld. De test geeft geen uitvoer, maar wordt wel meegeteld wanneer deze gebruikt wordt binnen een optie, keuzeoptie, bijdrage of keuzebijdrage voor wat betreft het al dan niet leeg zijn. De notatie is: veldnaam?. Men gebruikt veelal alleen veldnamen die speciaal bedoeld zijn voor het weergeven van Ja/Nee. Wanneer de waarde van zo'n veld Ja is, geeft veldnaam? niet leeg. Wanneer de waarde Nee is wordt het veld als leeg behandeld.


Voorbeeld:

Opdr.:

[<{man?}Hij|Zij> is geboren {geboortedatum}]


Uitvoer:

wanneer de persoon een man is, en geboortedatum niet leeg:

Hij is geboren in 1986


wanneer de persoon een vrouw is, en geboortedatum niet leeg:

Zij is geboren in 1986


wanneer de geboortedatum niet bekend is:


De opdracht: samenvoeging

Samenvoeging: wanneer een aantal opties achter elkaar moeten worden uitgevoerd, geeft de samenvoeging een goede mogelijkheid om een verbindende tekst tussen de opties te voegen. De samenvoeging staat tussen / en \.Wanneer de voorgaande optie(s) leeg is(zijn) wordt de opvolgende tekst niet uitgevoerd.


Voorbeeld:

Opdr.:

/[geboren {geboortedatum}], [gedoopt {doopdatum}] en [overleden [{overlijdensdatum}]\

Uitvoer:

wanneer alle datums bekend zijn:

geboren 11-10-1944, gedoopt 02-02-1945 en overleden 31-12-2004


wanneer de geboortedatum niet bekend is, maar de andere datums wel:

gedoopt 02-02-1945 en overleden 31-12-2004


wanneer geen datums bekend zijn:


De pseudo-opdracht: sectie

Soms komt het voor dat onder een sectie precies dezelfde uitvoer wordt verlangd als onder een andere sectie is geprogrammeerd. Voor die gevallen kan men als "opdracht" de sectienaam tussen " en " vermelden als pseudo-opdracht.


Voorbeeld:

Opdr.:

[. "persoon"]

Uitvoer:

wanneer volgens de opdrachten van sectie Persoon de uitvoer niet leeg is:

. "uitvoer zoals in sectie persoon"


wanneer volgens de sectie Persoon de uitvoer leeg is:De pseudo-opdracht: instellingen

Deze opdracht geeft een aantal instellingen door aan Geneaal, om tijdens het genereren van een document volgens dit sjabloon te gebruiken.

Ze bestaat uit een tiental regels met teksten. Elke regel (behalve de laatste) wordt afgesloten met een @. In de regel kunnen een aantal tekstdelen worden opgegeven, elk van elkaar gescheiden door een _.

In het volgende opdracht  worden de tekstdelen gerelateerd aan de omschrijvingen in Geneaal, Bijz. Functies, Tekstdelen wijzigen.

N.B. De lege regels in de opdracht zijn niet nodig.


Voorbeeld:

Opdr.:

vóór_na_tussen@

voorvoegsels voor datums (3 stuks):

Vóór, Na, TussenZie_Voor nadere gegevens zie blz.@

verwijzingen (2 stuks): Zie, Nader zieomstreeks_ongeveer@

Circa-aanduidingen (2 stuks):

Circa, Circa (leeft)Generatie_Kwartierdrager_Parentatie@

Hoofdstuknamen in kwartierstaat (3 stuks): generatie, Probant, ParentatieGenealogie_Uitgebreide genealogie_Parenteel_Stamreeks_

Matrilineaire reeks_Kwartierstaat_Kwartierstaat@

Namen van documenten (7 stuks):

Genealogie, Uitgebr Gen., Parenteel,

Stamreeks, Matr. reeks, Kwart.staat,

Kwart.schemaeerste_tweede_derde_vierde_vijfde_zesde_zevende_achtste@

Rangtelwoorden voor huwelijken (8 stuks): 1e t/m 8ein_op_van@

Voorzetsels (3 stuks): In, Op, Vanjaar_jaar_maand_maanden_dag_dagen@

Leeftijdaanduidingen (6 stuks):

Jr/jrn/md...zondag_maandag_dinsdag_woensdag_donderdag_vrijdag_zaterdag@

Dagen van de week (7 stuks):

Weekdagenjanuari_februari_maart_april_mei_juni_juli_augustus_september_oktober_november_december@

Maanden (12 stuks): Maanden


geb._ged._overl._begr._gecr.@

Teksten voor schema's (5 stuks):

Geboren, Gedoopt, Overleden, Begraven, GecremeerdPersonenlijst_v. Chr.#

Tekst voor de titel personenlijst,

aanduiding voor datums vóór de jaartelling