Namen, getallen, tekenrijen en variabelen

Parent Previous Next

       Namen

       Basistypen

       Variabelen


Namen


naam

Opmerking:

Een naam bestaat uit een letter, eventueel gevolgd door een aantal letters, cijfers of "onderstreping".

Voorbeelden:

z, A198, Piet_2

Basistypen


getal

Opmerking:

Het diagram getal produceert alleen gehele getallen. Wanneer een gebroken getal moet worden gebruikt, kan dit worden genoteerd als een numerieke expressie. Voorbeeld: 9,67 wordt: 9 + 67/100.

Voorbeelden:

125000

9


       

tekenrij

Opmerking:

Er is een aantal bijzondere tekens die in een tekenreeks mogen worden gebruikt:

 \n

staat voor een nieuwe regel

 \\

staat voor een \

 \

kan worden gebruikt om een tekenreeks over twee regels te verdelen

 \'

staat voor een ', terwijl toch de tekenreeks niet wordt afgeloten

Voorbeelden:

'Dit is een tekenreeks'

'Dit is een tekenreeks, verdeeld over\

twee regels'

'in deze zit een \', die niet het einde aangeeft'


Variabelen


 

eenvoudige variabelelijstvariabele


Opmerking:

De numerieke expressie moet een geheel getal opleveren. Ook mag de numerieke expressie geen getal opleveren dat kleiner is dan 1, of groter is dan de hoogst mogelijke index zoals die bij de declaratie is opgegeven.

Voorbeelden:

Wanneer Achternamen een lijst is, die is gedeclareerd als:  Achternamen: stringlist[100], dan is


    Achternamen[25]  of Achternamen[i]


een lijstvariabele (van het type string).

Het eerste element uit de lijst is Achternamen[1], en het laatste element is Achternamen[100].
variabele


Zie ook: naam, numerieke expressie, eenvoudige variabele, lijstvariabele

                                      

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator